Съдържание:

Независим кандидат за кмет на район „Студентски“

Play Video about Петко Горанов - независим кандидат за кмет на район Студентски

01 Социална програма

Съветът на домоуправителите

Съвет на домоуправителите

Създаване на Съвет на домоуправителите при СО-район „Студентски“ – помощен орган към районната общинска администрация, типичен продукт на местното самоуправление, чиито принципи защитавам. Основната идея е представителите на етажните собствености да имат възможност да се срещат и да обсъждат проблеми от местно значение.

Възникна като гражданска инициатива, която получи моята подкрепа. 
На прага на реализацията е.

Цели:

 • Взаимодействие между етажните собствености в СО-район „Студентски“
 • Обмен на опит между домоуправителите
 • Провеждане на общи събрания по въпроси от значение за СО-район „Студентски“
 • Създаване на електронна група за комуникация между председателите и членовете на управителни съвети и председателите и членовете на контролни съвети на етажни собствености
 • Юридически консултации за етажна собственост
 • Бързи обществени консултации по въпроси от обществено значение

Същност:

 • Граждански съвет към СО-район „Студентски“
 • Съветът за етажна собственост да провежда редовно общо събрание веднъж на два месеца
 • Съветът за етажна собственост да провежда извънредно общо събрание във връзка с обществени обсъждания и обществени консултации

02 Мерки срещу презастрояването

Общият устройствен план на София

Трябва да се знае, че плътността на строителството не се определя от желанието и политиката на кмета, а от Общия устройствен план на града (преди всичко!), както и от Подробните устройствени планове на отделните квартали.

ОУП на София е приет със Закон за устройството и застрояването на Столична община, което означава, че може да бъде изменен само по законодателен път и местната власт има обслужваща роля при такова евентуално изменение. Темата за политическата воля ще оставя за предизборните си срещи с вас.

Подробните устройствени планова (ПУП-ове) безспорно са инструмент в една политика срещу презастрояването, но те не могат да обезсилят предвиденото в ОУП.

Представете си хипотезата, че ОУП дава възможност в един частен имот да бъде построена 8-етажна сграда, но кметът, понеже много иска да покаже пред избирателите как се бори с презастрояването, прави ПУП с отреждане за 4-етажна сграда. Разбира се, че законният интерес на частния собственик е нарушен, той обжалва ПУП-а в съда и печели делото, защото не може да не го спечели, след като ОУП разрешава такова строителство. След това кметът обяснява на гражданите как не е искал тази 8-етажна сграда, но съдът го е принудил да й издаде разрешение за строеж.

ОУП Студентски

Гореописаният случай е едно заиграване по тънката струна на гражданското недоволство. Той не води до защита на обществения интерес. Съвсем по друг начин стои въпросът обаче, когато се касае за общински имоти. И стигаме до големия проблем – общински имоти почти не останаха, след тоталното парцелиране на общинските терени и разпродаването им още преди повече от 20 години. Повечето от тях вече са застроени.

Продадените общински имоти...

Намирам за необходимо да бъде направен преглед на незастроените частни имоти и кои от тях са бивши общински имоти и по какъв път се е случила смяната на собствеността.

Това е обръщане към миналото, което считам за непродуктивен процес, забавящ ускорения ни ход напред, но въпреки това считам, че една такава информация дължим на гражданите на район „Студентски“. Но трябва всички да знаят, че правен способ за обратно придобиване на тези имоти като общински няма, освен с нова сделка за покупко-продажба. Това обаче не е по силите на бюджета.

Протест срещу продаден общински имот в Мусагеница, 2023

Това което може да се направи и ние от район „Студентски“ го правихме в този мандат, е да се преотрежда предназначението на общински имоти, предвидени за застрояване, с промяна на предназначението им за озеленяване; спорт; детска площадка; паркинг
(вж. 04 Инфраструктура).

По подобен начин постъпихме с общинските и частните имоти за новия ПУП-ИПРЗ на кв. „Мусагеница“, но нека на всички да е ясно, че за частните имоти описания по-горе етюд със съда предстои.

В заключение по темата – вижте статистиката за интензивността на строителството в два съседни мандата, откъдето ще стане ясно, че по времето, в което аз съм бил кмет, строителството в район „Студентски“ е намаляло с 50%.

Петко Горанов, статистика и сравнителен анализ на застрояване в район "Студентски" за периодите 2015-2019 и 2019-2023

03 Зелена система

Зелената система на район „Студентски“ е неотделима от цялостния план на града, особено що се отнася за територии с общоградско значение, каквато е парк „Въртопо“.

Парк „Въртопо“

Реализацията на парк „Въртопо“ не е по силите на районната администрация. Загубените години не могат да бъдат върнати назад. Трябва да се знае, че само за район „Студентски“ в границите, отредени за парк, се намират приблизително 1 млн. кв. м частни имоти срещу 300 хил. кв. м общински терени. Няма никакви предприети действия до момента на централно столично ниво за придобиване на частните терени с цел изграждане на парка.

Навярно повечето хора, четящи този текст, очакват да видят намеренията ми за парк „Студентски“. Нека се знае – парк „Студентски“ е един от централните столични паркове и се намира на поддръжка и изграждане при Дирекция „Зелена система“ на Столична община. Район „Студентски“ е в ролята на уведомяващ органа по поддръжка за възникващите проблеми, ако има такива.

Парк "Въртопа" - кучешка поляна

Звено „Зелена система“

Зелена система, район Студентски

В останалата си част зелената система на район „Студентски“ може да служи за пример за това, как с малко средства може да се преобразява градската среда. Разбира се, говорим само за положителна посока, защото има да се желае още много, твърде много.

Цел на евентуален мой следващия мандат е осигуряване на поне два пъти настоящия бюджет на Звено „Зелена система“, преструктурирането му в отделен административно-стопански отдел в рамките на район „Студентски“, тъй като сега е звено в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“, и на тази основа разгръщане периметъра на неговата дейност.

Като резултат – трайно премахване на занемарените пространства в района, което означава не само тяхното прочистване, но и последваща поддръжка. Това е твърде сериозно като ангажимент и постигането му би означавало победа на грижата над инерцията и безстопанствеността

Възможни бариери за постигането на горната цел – проблемите със собствеността, разбира се. Съществуват множество имоти – държавни (най-вече), частни или със смесена собственост, където собствениците им нехаят, а ние не можем и не трябва да разходваме бюджетни пари за чужда собственост.

Етажните собствености

Специално внимание и обратна връзка трябва да се поддържа с етажните собствености, да им се оказва подкрепа и да се следи за задължението им да поддържат прилежащите ивици около техните жилищни кооперации. Едно такова взаимодействие е в основата на подобряването на средата, в която живеем.

Зелена система, район Студентски
Мусагеница, пред бл. 101

04 Инфраструктура

Бул. „Св. Климент Охридски“:

Обновяване на участъка от УСБАЛ по онкология до кръстовището с кръгово движение с бул. „Андрей Ляпчев“ – неизпълнено обещание от страна на Столична община от 2020 г.

Реализиране на участъка от кръстовището с кръгово движение с бул. „Андрей Ляпчев“ до Околовръстен път.

Бул. "Св. Климент Охридски" кръстовище с бул. "Едуард Генов"

Проектът не е във възможностите на районната общинска администрация. Ролята на районния кмет е да предизвика дебат в СОС с цел включване в капиталовата програма на Столична община.

При реализацията на тази цел следва да се интегрират разработваните планове на м. „Въртопо-север“, м. „Въртопо-юг“ и м. „Дървеница-юг“. Така ще се осигури практическата възможност да се придобие собствеността по трасето на бъдещия булевард и да се премине към изграждането му. Това има важно значение за подобряване на жизнената среда в м. „Малинова долина-изток“, най-вече заради включването на квартала към предвидения канализационен колектор по това трасе.

Кв. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“:

Ул. „21-ви век“ – актуализация на стар проект и реализацията му, съобразен с новата транспортна схема на квартала и възникването на две нови улици.

Район „Студентски (с помощта на частни инвеститори) изгражда ул. “проф. Иван Венедиков“ в частта от включването й в бул. „Г. М. Димитров“, до кръстовището с ул. „ 21-ви век“.

Новоизграденият участък ще попада южно от бл. 6, като по този начин достъпността на квартала откъм булеварда ще стане много по-удобна.

ул. "21 век"

Приключва процедурата по смяна предназначението на имот 68134.1600.4773 – общинска собственост, отреден за застрояване, като същият се преотрежда за детска площадка, озеленяване и паркинг

Витоша ВЕЦ-Симеоново, паркинг, детска площадка, озеленяване

Район „Студентски“ (с помощта на частни инвеститори) е планирал изграждането на двулентов път югоизточно от големия имот за училище, като по този начин ще свърже квартала както пешеходно, така и автомобилно със „Студентски град“ и новоизграждащото се основно училище пред бл.36 и бл. 35.

нова улица Студентски град

ЖК. „Студентски Град“:

Проектиране и реализация на кръстовище с кръгово движение при улиците „проф. д-р Иван  Странски“ и „Акад. Стефан Младенов“ с продължение „проф. д-р Живко Сталев“. Район „Студентски“ извърши предпроектно проучване, което показа възможност такова кръстовище да бъде реализирано, но Столична община не даде ход на това предложение на района

кръгово на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и „Акад. Стефан Младенов“
кръгово на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и „Акад. Стефан Младенов“

Предложение за включване в капиталовата програма на Столична община за изграждане на многоетажни обществени паркинги в близост до МС „Г.М. Димитров“

Многоетажни обществени паркинги при МС ГМ Димитров
Облагородяване зад зала "Бонсист"

Проектиране и изграждане на велоалея до МС „Г.М. Димитров“

Процедиране на план по чл.16 за територията зад зала „Бонсист“ с цел превръщането на това пространство в облагородена част на квартала

На ул. „8-ми декември“ вече три години съществува строителен изкоп на високоетажна сграда, блокиран от Столична община заради нарушения на строителното законодателство.

Заради неукрепването му е стеснено пътното платно, което поражда значителни неудобства.

Ако бъда преизбран, ще настоявам пред новото ръководство на СО за активно отношение по този проблем с цел по-бързото отваряне на блокирания пътен участък. Досегашното ръководство не се справи, вероятно защото е част от проблема.

Кв. „Малинова долина“

Осъществяването на пробива на ул. „Проф. Живко Сталев“ от ул. „Георги Русев“ към Околовръстен път – наличен е проект, утвърден през 2023 г.

Проект за отваряне на ул. Живко Сталев към Околовръстен път

Изграждане продължението на ул. „Проф. Д-р Иван Странски“, към бул. „Св. Климент Охридски“
(бавна реализация поради неотчуждени частни имоти, попадащи в уличната регулация)

• Изграждане продължението на ул. „Проф. Д-р Иван Странски“, към бул. „Св. Климент Охридски“
Изграждане на ул. Едуард Генов

Изграждане на ул. „Едуард Генов“ – от бул. „Симеоновско шосе“ до бул. „Св. Климент Охридски“ – наличен е проект от „Симеоновско шосе“ до ул. „Никола Станчев“, утвърден през 2023 г.

Необходимо е да се завърши цялостният проект.

 • Поетапно изграждане на вътрешнокварталните улици (Етап 1), заключени между ул. „Проф. д-р Иван Странски“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Едуард Генов“ и ул. „Проф. Живко Сталев“ – над 90% от имотите в този участък са застроени.
 • Поетапно изграждане на вътрешнокварталните улици (Етап 2), намиращи се между ул. „Проф. Живко Сталев“, ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ и  ул. „Никола Станчев“;
 • Поетапно изграждане на вътрешнокварталните улици (Етап 3), разположени на юг от ул. „Георги Русев“, в посока Околовръстен път.

Кв. „Мусагеница“:

При влизане в сила на новия ПУП-ИПРЗ на квартала, да се приложи реорганизация на ул. „Въртопо“ при бл. 80 в открит обществен паркинг за 32 автомобила и изместване на улицата с 50 м на изток, създавайки естествено продължение на пътната артерия

ул. „Въртопо“ при бл. 80 в открит обществен паркинг за 32 автомобила
Нови 100 паркоместа Мусагеница

При влизане в сила на новия ПУП-ИПРЗ на квартала, да се изгради открит обществен паркинг на ул. „Въртопо“ за 100 автомобила от бл. 84Б до 92А

(бавна реализация поради наличие на неотчуждени частни имоти, попадащи в уличната регулация)

Кв. „Дървеница“:

Процедиране на план по чл. 16 (ЗУТ) за м. „Въртопо – север“,  м. „Дървеница – юг“ и  м. „Въртопо – юг “ – това е важен етап от реализацията на новото трасе на бул. „Св. Климент Охридски“ и осигуряване на социална инфраструктура в кв. „Дървеница-юг“, каквато в момента липсва изцяло.

Всичко това не може да бъде реализирано в един мандат. Намирам за необходимо да се проведе обществен дебат с цел подредба по приоритети и създаване на дългосрочна 10-годишна програма за развитието на районната инфраструктура и определяне на обектите в нея за първите 4 години.

05 Визия за Студентски град

Неведнъж съм заявявал публично, че на първо място отговорност за състоянието на Студентски град има държавата, тъй като тя е основният собственик на терените в този столичен квартал. На второ място е Столична община като собственик на уличната мрежа и осъществяваща дейностите по сметосъбирането като концедент, и накрая е районната общинска администрация в ролята на статист и информатор на институциите за нередностите, които се забелязват.

Районният кмет не може да издаде наказателно постановление за лошото състояние на сметосъбирането, нито пък може да санкционира държавата в лицето на Министерство на образованието и науката за лошото състояние на терените, на които е собственик. На целия този фон нека добавим и липсата на кадастрална карта – публичния регистър на собствеността – в Студентски град.

Студентски град

Аз, като районен кмет, отказах да изпълнявам ролята на статист. След многократни мои срещи с институции от м. Юли, 2020 г. има кадастрална карта на кв. „Студентски град“, който беше единствения столичен квартал без такава. Следващите мои действия бяха да се убеди МОН и СО да се предприемат реални действия към обособяване на обширните терени публична държавна собственост с предназначение „за образование – обществено-обслужващи функции на ВУЗ“ (популярно ги наричаме „кампуси“). 

Спирам дотук, защото това не е отчет, а програма за действие, но това беше необходима информация, за да бъде разбрано това, което ще прочетете по-долу:

В Студентски град, съгласно плана от 2010 г., има обособени „на хартия“ 15 кампуса. Досега не е направено нищо по въпроса за устройването им в комплекси от затворен тип за нуждите на образованието от страна на СО и МОН с претекста, че в границите им попадат частни имоти.

След сезиране на институциите, забележете – в Националния план за възстановяване и устойчивост като задача на МОН са записани устройването на 3 кампуса. Защо 3, а не всичките 15 е въпрос, на който едва ли може да бъде даден смислен отговор. Процедурата е дълга, с голяма вероятност за влизане в съдебни производства, но отнякъде трябва да се тръгне. Държавата инвестира стотици милиони в студентските общежития и нито един лев в територията, на която те се намират.

И земята, и общежитията върху тази земя, са публична държавна собственост. Крайно време е държавата да обособи тези имоти и така, както предостави общежитията за стопанисване на държавните висши училища през 1998 г., да предостави и земята, върху която те се намират.

Районната администрация има обслужващи функции по обявяване на плановете, съобщаване на заинтересованите лица и т.н., но активната позиция на кмета също дава резултат, както се вижда. Ако бъда преизбран, ще продължавам работя за това!

ЗАБЕЛЕЖКА: Следва да считаме кампусите не за 15, а за 14, тъй като кв. 200 по плана на м. „Студентски град“ представлява имота на НСА, който е ограден и на всички е известно какво е състоянието зад оградата на НСА „Васил Левски“, защото тези терени станаха общодостъпни. Не е тайна, че има спорове за отделни имоти, попадащи в тези граници, където думата има българският съд.

Относно незадоволителното състояние на уличната мрежа на квартала, ще търся целеви бюджет, какъвто вече поисках, но не беше осигурен. Възможната финансова децентрализация в управлението на столицата след тези избори може да направи това търсене излишно и парите да постъпят в района като собствен приход.

06 Образование и детски градини

Изграждане на основно училище за 573 деца в кв. „Студентски град“ на ул. „Йордан Йосифов“. Обществената поръчка за избор на строител е обявена.

Изграждане на училище в Студентски град

Провеждане на процедура за придобиване на държавен терен за друго училище на ул. „акад. Борис Стефанов“ и ул. „проф. Анастас Иширков“, изграждането му и прием на ученици в рамките на мандат 2023-2027 г.

Проект за второ училище в Студентски град
55 СУ "Петко Каравелов"

Ще поискам програма от директорите на двете стари училища в района – 8 СУ „Васил Левски“ и 55 СУ „Петко Каравелов“, относно реновирането на училищните дворове, които са в много лошо състояние. Като районен кмет ще им окажа съдействие за изработване на проект и търсене на финансиране.

8 СУ „Васил Левски“
 • Да реализирам втора детска градина в кв. Малинова долина, екипът на СО-район „Студентски“ вече работи върху проекта за нея
 • Да потърся финансиране за реализация на отдавна изготвения проект – „Изграждане на многофункционална спортна зала в двора на 55 СУ „Петко Каравелов“.
 • Да се проведат процедурите и да започне строителството във връзка с очакваното финансиране по НПВУ за изграждане на топла връзка между стара и нова сграда на 55 СУ „Петко Каравелов“.
 • Да се оползотворят осигурените в края на изтичащия мандат средства за ремонт на покрива на ДГ10 „Чебурашка“, кв. „Мусагеница“, в рамките на календарната 2023 г.
 • Да се осигури педагогически, административен и помощен персонал на новоизградената ДГ190 за 15 групи в кв. „Малинова долина“ и да се осигури стабилното й функциониране – за такъв голям обект това е истинско предизвикателство. Да се реализира възможността й за разширяване с още 1 група.
 • Да продължи участието на район „Студентски“ в различни проекти от бюджет „Образование“ на Столична община с цел включване на учениците от районните училища в различни извънкласни форми и дейности.
 • Ще използваме част от делегирания бюджет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за провеждане на образователни форми с цел превенция от зависимости.

07 Здравеопазване

Районната администрация няма преки функции в здравеопазването. Това, което би могло да се направи, е да се съдейства на здравните заведения за подобряване достъпността около тях. По този въпрос ръководеният от мен район „Студентски“ вече има проявена активност. Успехът е частичен – ще поясня защо.

Единственото общинско здравно заведение в район „Студентски“ е Студентска поликлиника (ДКЦ V). Там беше премахнато едно дълго съществуващо необлагородено пространство, кална точка откъм страната на ул. „Акад. Стефан Младенов“. Откъм страната на ул. „8-ми декември“ обаче, граничещия с поликлиниката паркинг е включен в капитала на търговско дружество със 100% общинско участие. 

Това дружество преотдава този паркинг на частна фирма. Тъй като не намирам никакви основания пациентите на Студентска поликлиника да бъдат лишени от свободен достъп до този паркинг, направих предложение до кмета на СО за изваждане на имота от капитала на общинското търговско дружество. На това мое предложение не беше даден ход. Не получих подкрепа и от групата общински съветници от Демократична България. Ще продължа да работя по този въпрос и през следващия мандат, ако бъда избран.

В нашия район има две болници с национално значение – по „Онкология“ – там достъпността е добра, през този мандат изградихме и допълнителен паркинг в непосредствена близост; по „Хематология“ – за достъпността до тази болница има много какво да се желае. Проблемът там е решим през преустройството на бул. „Св. Климент Охридски“ (вж. 03 Инфраструктура).


Петко Горанов, облагородяване на ДКЦ 5
Петко Горанов, облагородяване на пространството около ДКЦ 5

08 Култура

Културната дейност в района се опредметява от двете читалища в кварталите „Дървеница“ и „Мусагеница“.

Кампанийни събития се правят в парк „Студентски“, където районът е съорганизатор – напр. Лятно кино и Парк фест, които биват включени в културния афиш на столицата. Нашето желание е тези събития да бъдат увеличени с още едно в сезон с подходящи климатични условия.

Отделно съществуват частни форми на културен живот и бих стимулирал всяка такава инициатива, ако бъда преизбран.

09 Спорт

Зимен дворец

В район „Студентски“ има два спортни обекта с национално значение – Зимен дворец на спорта и Зала „Христо Ботев“.

 И двата са държавна собственост и за тяхното състояние не можем да вземем отношение. Транспортната инфраструктура до тях е сравнително добра.

Зала "Христо Ботев"

Не е така обаче със зала „Бонсист“ и стадион „Бонсист“, които са университетски обекти. Достъпността до тях е твърде лоша и е продиктувана от съществуващия строителен изкоп на високоетажна сграда пред тях, блокиран от Столична община заради нарушения на строителното законодателство. По този въпрос трябва да се работи (вж. 03 Инфраструктура).

Безспорно за спортен обект би могъл да се счита и парк „Студентски“ (вж. 02 Зелена система). По план трябва да има допълнително футболно и баскетболно игрище. Ако бъда преизбран, ще настоявам пред СО тези спортни обекти да залегнат в нейната капиталова програма. За по-добрата достъпност на парка, детските и спортните съоръжения в него, район „Студентски“ наскоро обособи и изгради допълнителни паркоместа в уличната регулация на ул. „Росарио“ – източната страна на парка.

Район „Студентски“ през този мандат ремонтира основно 3 спортни площадки – 1 в „Дървеница“ и 2 в „Мусагеница“, като освен това ги снабди с осветление и видеонаблюдение. Ако бъда преизбран, ще осигуря активната им поддръжка, тъй като и трите се използват много натоварено, а това е изключително радващо.

В района има 3 изцяло занемарени спортни площадки, които са лош атестат за всеки кмет. Едната е до бл. 103 в „Мусагеница“ и в част от нея попада реституиран частен имот. Другите 2 са в „Студентски град“ – от източната страна на студентско общежитие бл. 55АБ, която попада в държавен кампус за образование; зад Joy Station и Професионалната гимназия по телекомуникации, където също има проблем с частен имот върху част от нея. Имам идея как да преодолеем проблема поне за първите две, като това минава през съгласието на собствениците за прилагане на процедура по ЗУТ. По пътя на преговорите могат да се постигнат немалко неща. Поставям си за цел поне две от тези спортни площадки да придобият вида на реновираните, ако бъда преизбран.

Ще работя и за нови спортни обекти:

 • Многофункционална спортна зала в двора на 55СУ (вж. 05 Образование и детски градини);
 • 2 нови спортни площадки в кв. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“;
 • 1 футболно игрище и/или спортна площадка в кв. „Дървеница-юг“ (вж. 03 Инфраструктура/кв. Дървеница – зависи от възможностите на бъдещия план на м. „Въртопо-север“ и м. „Въртопо-юг“).

Искам да завърша раздел „Спорт“ с перлата на район „Студентски“, София и България – спортните съоръжения на НСА „Васил Левски“. Разбира се – ние от район „Студентски“ нямаме никаква заслуга за това, но се обръщам към държавата и нейното Министерство на образованието и науката с простичкия въпрос – „Защо НСА има кампус, и то какъв, а другите държавни университети в Студентски град нямат?“.

10 Транспорт

Това е сектор, който стои изцяло встрани от правомощията на един районен кмет. Всеки град е единен организъм чрез своите инженерни комуникации и транспортна схема.

Да пиша като кандидат за районен кмет за нови метростанции и разширяване на метродиаметрите би било комично. Като действащ кмет с колегите от екипа сме качили в сайта на района информация за експанзията на метрополитена и считам това за достатъчно.

Продължение на метрото към Студентски град

Разбира се, не бих могъл да бъда пасивен, когато се отнася за масов градски транспорт и необходимостта от подобряване и разширяване. Особено що се отнася за разширяване. В района върху празно поле изниква един нов квартал, с параметрите на малък град – кв. „Малинова долина“. Този квартал все още е изцяло необслужен от транспортната схема на града. Аз вече участвах в инициативата за разкриване на нова довеждаща автобусна линия № 167 по маршрута ж.к. „Студентски град“ – ж.к. „Малинова долина“ – кв. „Витоша“ – МС „Витоша“. Подобен маршрут ще осъществи така необходимата връзка между тези квартали, а така също и значително ще подобри услугата на градския транспорт за ж.к. „Малинова долина“ и кв. „Витоша“, които към момента са едни от най-слабо обслужваните райони от транспортна гледна точка.

Считам за целесъобразно да бъде възложено на транспортни специалисти разработката на подобна довозваща линия и до МС „Г.М.Димитров“.

По отношение на лошото състояние на някои спирконавеси, както и изцяло липсващи такива на някои спирки на МГТ информирам, че това се прави по собствена програма от ЦГМ и районните администрации не се допускат до вземане на решение по тези въпроси. Можем да обръщаме внимание за лошото състояние, когато е налице такова, и да изискваме то да бъде променено. Ще го правим.

11 Бизнес среда

Отдавам изключително значение на бизнеса като базов фактор за формирането на устойчив икономически модел на макроикономическо ниво. Имам предвид малкия и средния бизнес. Това ни е любимият израз на всички, които пишем такива програми. Всички сме загрижени за малкия средния бизнес и в същото време пред него се поставят все нови и нови административни бариери, които не са в посока утвърждаване на свободната пазарна инициатива.

Като районна общинска администрация не можем да влияем директно на макроикономическите процеси чрез формиращите я микроикономически показатели на отделните пазарни субекти. Можем обаче да създаваме благоприятна бизнес среда при административното обслужване на фирмите, които имат дейност на територията на район „Студентски“. 

Това има пряко отношение към административния и експертен състав, с който работим. Възможностите за неговата по-висока мотивация през бюджетното заплащане до момента не са реализирани на ниво община (да се прави разлика с район), но това е въпрос за друг раздел.

Ние в район „Студентски“ бихме могли да се посочим като пример за добро взаимодействие с местния бизнес – имаме съвместни инициативи и проекти. 

Ето някои от тях:

Петко Горанов
 • строителният бизнес в кв. „Малинова долина“ се отзова на поканата на район „Студентски“ и при определени твърди критерии финансира със собствени средства измиването на улиците в този квартал, чието строително замърсяване беше причинено от неизградената местна улична мрежа;
 • изцяло с финансовата подкрепа на местния бизнес се изгражда линеен парк от 10 дка на границата на кварталите „Студентски град“ и „Малинова долина“, откъм страната на „Малинова долина“;
 • от частен инвеститор е изграден паркинга за над 70 автомобила между колелото на „4-и километър“ и северозападния край на ул. „Въртопо“;
 • множество изградени или поддържани тротоари и алеи от частни инвеститори със собствени средства.

Съвсем определено може да се каже, че ако не е подкрепата на частния бизнес, градската среда в район „Студентски“ би изглеждала много по-зле. Район „Студентски“ е длъжник на частния бизнес. Ако бъда преизбран за кмет на район „Студентски“, ще продължа да оказвам подкрепа на частния бизнес и да търся такава от него.

12 Бездомни и безстопанствени животни

Причината да има бездомни и безстопанствени животни сме ние, хората. Не казвам нищо ново, знам. Това е един от показателите, по които проличава колко сме зрели като общество. Хуманността далеч не се изчерпва с приемането на Закон за защита на животните.

Обществото ни в своето мнозинство не е готово да се справи с проблема бездомни и безстопанствени животни и го възобновява непрекъснато. Това най-често се случва, като се изоставят животинки, поколения на наши домашни любимци, с мисленето че все ще се намери някой, който да се погрижи за тях.

Петко Горанов, 2021 г.
Петко Горанов, 2021 г.
Къщи за щастливи котки група „Рижа лапичка – бяло мустаче” в кв. “Мусагеница”
Къщи за щастливи котки на гражданска група „Рижа лапичка – бяло мустаче” в кв. “Мусагеница”

Тук една районна общинска администрация има какво да направи и ние в район „Студентски“ го правим. Създадохме регистър на преместваемите обекти за настаняване на бездомни и безстопанствени животни и започнахме да си сътрудничим с местни активисти, състрадателни хора, които са превърнали съдбата на тези клети същества в своя кауза.

Усъвършенстването и задълбочаването на това сътрудничество е една от целите ми, ако бъда преизбран за кмет на район „Студентски“.

13 Обществена сигурност

Тук основно значение има не толкова нашата взаимовръзка с районното управление на СДВР-07РУ, а всичко това, което искаме да имаме – изградена инфраструктура с работещо улично осветление, редовен масов градски транспорт и улични  спирконавеси, снабдени с видеонаблюдение, разчистени междублокови пространства от саморасли храсти и дива растителност, отсъствие на бедстващи животни по улиците, чиито инстинкти за оцеляване понякога са изострени и имат нужда от хуманно отношение, наличие на достатъчно спортни обекти, които стимулират подрастващите да спортуват като противовес на техни противообществени прояви. Както виждате, не всичко е в правомощията на един районен кмет, но немалка част от отговорността е и негова.

Има местна комисия за обществен ред и сигурност, която се председателства от районния кмет, но по-важни са колегиалните взаимоотношения и оперативните взаимовръзки, които упражняваме.

Голямо значение отдавам и на председателството си на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на индивидуалното отношение и подход във възпитателните дела, които водим.

Ще продължа да работя в тясна взаимовръзка с 07РУ при СДВР и VІІ ПБЗН, ако бъда преизбран.

Препоръки от гражданите

 1. Шофьорите на пицария в кв. Мусагеница все по-често развиват виоки скорости по малките улички около бл. 100, 101 и 102. Молбата на живущите е да се поставят две изкуствени неравности (легнал полицай). Поемам този ангажимент да инициирам да се осигури разрешение от Дирекция „Управление и анализ на трафика“ при Столична община.
 2. Да направя чешма в кв. Мусагеница
 3. Да организирам създаването на нова алея до 8-о училище в кв. Мусагеница
 4. Да организирам поставянето на още люлки между бл. 100 и 102 в кв. Мусагеница
 5. Да организирам поставянето на ново соларно парково осветление в градината зад бл. 100 в кв. Мусагеница
 6. Довършване на паркоустройството на парк „Светии Български“ във кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново
 7. Обособяване на терен за спорт в северозападната част на кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново
 8. Да провеждам изнесената си приемна и в кв. Малинова долина, за да е по-удобно за жителите на квартала
 9. Осветление на детската площадка зад бл. 94 и преасфалтирането й – кв. Мусагеница
 10. Изработка и реализация на проект за парк зад бл. 95 – кв. Мусагеница
 11. Осветление на стрийтфитнеса – кв. Дървеница
 12. По въпроса с дупките – ако се смени управленската схема на София по начин, който позволява на районните администрации да акумулират собствени приходи и да формират бюджети, тогава поемам ангажимента да преобразя цялостно района, ако бъда избран. В това число и за ремонт на вътрешнокварталните улични и алейни мрежи – централните с движение на МГТ нека си останат отговорност на СО (от среща във кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново)
 13. Да бъда по-активен в изискванията си към Столична община, Дирекция „Зелена система“ по поддръжката на детските съоръжения в парка
 14. След изработения проект за ул. Крикор Азарян“, да се изгради улицата в частта й между улиците „Боян Боянов“ и „проф. Кирил Попов“ (кв. Малинова долина)
 15. Освен това на ул. Тодор Недков“ е наличен общински имот с лице към улицата, с предназначение за жилищно строителство – да се смени предназначението му и там да бъде изградена спортна площадка (кв. Малинова долина)
 16. Да се възстанови/изгради парково осветление на градинката с жирафа (кв. Мусагеница)
 17. Да се оправи тротоара по югоизточната страна на оградата на 8-о СУ (кв. Мусагеница)
 18. Скосяване на бордюри на тротоари за подобряване на достъпността (кв. Дървеница)
 19. Улично осветление в Дървеница-юг
 20. Ограничаване на паркирането в площите извън регулация в кв. Дървеница-Юг с цел предотвратяване разнасянето на кал
 21. Пейки на детската площадка на ул. Канарче
 22. Пешеходна пътека при детската площадка на ул. Кирил Попов
 23. Боядисване на легналите полицаи на ул. Кирил Попов
 24. Изграждане на спортно игрище на едната част от детската на ул. Кирил Попов